آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۵-۱۰-۱۳

روغن خام

خام آفتاب 34000 ریال
خام سویا 34500 ریال داخلی
خام کلزا 33000 ریال داخلی
خام پالم 34000 ریال بندر عباس و امام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 38500 ریال تحویلی
فله پالم 39000 ریال تحویلی

خانوار (احجام)

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .