آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۵-۱۱-۱۲

روغن خام

خام آفتاب 34500 ریال وارداتی
خام سویا 34500 ریال داخلی

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 39500 ریال تحویلی

خانوار (احجام)

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .