آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۶-۰۲-۰۴

روغن خام

خام سویا 35000 ریال بندر امام خمینی (ره)

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 41500 ریال تحویلی چابهار و بندرعباس
فله سویا 40000 ریال تحویلی غیر از چابهار و بندرعباس
فله پالم 42500 ریال تحویلی کل کشور

خانوار (احجام)

16 کیلویی-سویا (مایع) 700000 ریال تحویلی کل کشور
مارگارین سفره 10 کیلویی 44500 ریال تحویلی کل کشور
مارگارین لبنی اسانس دار 10 کیلویی 44500 ریال تحویل کل کشور
مارگارین لبنی بدون اسانس دار 10 کیلویی 44500 ریال تحویل کل کشور

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .