آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۶-۰۲-۰۴

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

خانوار (احجام)

کنجاله

دانه سویا 16300 ریال وارداتی
ذرت اوکراین 6800 ریال نقدی بندر
کنجاله سویا 14000 ریال پرک بندر

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .