آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۶-۰۲-۱۳

روغن خام

خام سویا 36000 ریال داخلی ، تحویل از تهران

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 42000 ریال تحویلی چابهار و بندرعباس
فله سویا 40000 ریال تحویلی غیر از چابهار و بندرعباس
فله پالم 42500 ریال تحویلی کل کشور
فله سرخ 42500 ریال تحویلی کل کشور

خانوار (احجام)

810 گرمی مخلوط 38000 ریال تحویلی
810 گرمی سویا 38000 ریال تحویلی
810 گرمی سرخ شفاف 45700 ریال تحویلی
810 گرمی کلزا 38700 ریال تحویلی
16 کیلویی-سرخ 705000 ریال تحویلی کل کشور
16 کیلویی-سویا (مایع) 705000 ریال تحویلی کل کشور
16 کیلویی-سویا (مایع) 700000 ریال تحویلی کل کشور
مارگارین سفره 10 کیلویی 44000 ریال تحویلی کل کشور
مارگارین لبنی اسانس دار 10 کیلویی 44000 ریال تحویل کل کشور
مارگارین لبنی بدون اسانس دار 10 کیلویی 44000 ریال تحویل کل کشور

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .