آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۶-۱۱-۱۷

روغن خام

خام آفتاب 34500 ریال داخلی
خام سویا 35000 ریال خارجی
خام سویا 34500 ریال داخلی
خام کلزا 34500 ریال داخلی
خام پالم 37000 ریال بندر عباس

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 38500 ریال تهران و شمال درب کارخانه
فله آفتاب 38800 ریال تصفیه شده درب کارخانه تهران
فله آفتاب 39000 ریال وینترایز شده درب کارخانه تهران
فله کلزا 38500 ریال درب کارخانه تهران
فله پالم 39500 ریال درب کارخاانه تهران
فله سرخ 39000 ریال درب کارخانه تهران

خانوار (احجام)

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .